BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy mọi nguồn lực, chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 02/05/2012 - 05:51

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ vừa ký ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua năm 2012. Chỉ thị nêu rõ, năm 2012 là năm thứ 2 toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015), trong điều kiện nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh không thuận lợi, nhiều biến động, khó dự báo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương tại địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 với những nội dung như:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua phải thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành phong trào hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Phát huy mọi nguồn lực, chung sức, chung lòng, tập trung chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Hưởng ứng “Năm an toàn giao thông”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng trong toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hoạt động của Khối thi đua. Kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác khen thưởng. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đảm bảo các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương và giáo dục, quan tâm khen thưởng đột xuất, khen cho các tập thể nhỏ, các cá nhân trực tiếp công tác, lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu… ở cơ sở.

MINH NGUYỄN