BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

Cập nhật ngày: 04/06/2009 - 07:54

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, tăng cường tiềm lực phát triển của đất nước. (Chỉ thị của Thủ tướng về Xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015).

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 5 năm 2011-2015 tăng 7-8%/ năm

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước khi xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 bên cạnh mục tiêu trên phải nhằm các mục tiêu khác bao gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an ninh xã hội.

Phấn đấu GDP bình quân 5 năm 2011-2015 tăng 7-8%/ năm

Đây là định hướng phát triển đồng thời cũng là nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch Phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 đi đôi với yêu cầu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới bình quân giảm 2-3%/ năm. Trong các định hướng phát triển và nhiệm vụ chủ yếu thì các định hướng và nhiệm vụ sau đây được nêu ở hàng đầu: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định... tháo gỡ các khó khăn thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển.

Khai thác và phát huy lợi thế, thế mạnh của các ngành, lĩnh vực, các vùng, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Phát triển nông nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, địa phương.

Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế đi đôi với tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước để làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2010-2015 phải xây dựng bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển KT-XH, bảo đảm điều kiện để thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020.

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch, các Bộ, ngành và địa phương cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức phi Chính phủ, các chuyên gia trong và ngoài nước....

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng "Đề cương Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015", báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình xin ý kiến Bộ Chính trị ngay trong tháng 6.2009.

(Theo chinhphu.vn)