UBND tỉnh chỉ đạo: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong vừa ký ban hành công văn chỉ đạo về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”.