Thủ trướng trình cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 thành viên

Theo tờ trình, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành.