Bầu bổ sung 3 uỷ viên UBND tỉnh

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai, chiều 7.12, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 miễn nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.