Quy định mới về lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt.