BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhân dân là nguồn gốc mọi sức mạnh của Đảng

Bài 3: Dựa vào sức mạnh của nhân dân 

Cập nhật ngày: 08/12/2023 - 08:14

BTN - Phát huy vai trò của Nhân dân và dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nguyên tắc xây dựng Đảng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và được vận dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Lắng nghe lời Bác dạy (tranh tư liệu)

Tiếp theo, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 và đặc biệt là Thường trực Ban Chỉ đạo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong triển khai việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, tham mưu với cấp trên bổ sung một số thành viên tuy không có chức vụ Đảng, chính quyền nhưng có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn.

Ban Chỉ đạo 35 cần nâng cao hơn nữa quyết tâm chính trị trong chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW tại đơn vị, cũng như tham gia liên kết, phối hợp thực hiện Nghị quyết với các cơ quan, ban, ngành khác.

Thứ ba, đầu tư và tổ chức có hiệu quả các trang thông tin, các diễn đàn tuyên truyền trên mạng xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phương hướng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng tại Tây Ninh phải được quán triệt trong thời gian tới là “đa dạng hoá nội dung, hình thức và phương pháp” nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Điều này đã được triển khai thông qua nhiều kênh khác nhau như tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi viết chính luận, viết báo giấy, báo điện tử; đăng tải bài viết trên các diễn đàn…; xây dựng một số trang thông tin điện tử và một số diễn đàn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, những hạn chế của việc làm này thời gian qua cho thấy cần phải thật sự đầu tư, tổ chức lại một cách nghiêm túc, thực chất hơn. Ở đây, cần rà soát lại, xây dựng và hoàn thiện các chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các trang tin, diễn đàn trên mạng xã hội, mở lớp tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng để xây dựng video clip, viết tin, bài, kỹ năng lập luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ làm công tác chuyên trách và các cán bộ duy trì trang tin, diễn đàn; giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chủ động tham gia viết tin, bài, tham gia diễn đàn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Thứ tư, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần tuyên truyền để cán bộ nhân dân nâng cao hiểu biết, rèn luyện bản lĩnh chính trị đồng thời là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Họ phải chủ động tham gia tuyên truyền để những người xung quanh như gia đình, bạn bè, người dân nơi cư trú đồng thời nhận ra được tính chất nguy hiểm, phản khoa học, phản cách mạng của các quan điểm sai trái, thù địch; tránh xa những thông tin độc hại…

Thứ năm, tăng cường thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, địa phương ngoài tỉnh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tây Ninh có thể hợp tác với các địa phương trong khu vực, các cơ quan truyền thông, các học viện, trường đại học… để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tốt hơn.

Nội dung phối hợp có thể thực hiện gồm: Phối hợp trong việc huy động lực lượng nhằm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; tham gia hội thảo, toạ đàm khoa học về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp tổ chức, hỗ trợ các phong trào thi đua, tổ chức các khoá tập huấn, khoá học nhằm nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp tổ chức, hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức tổng kết, sơ kết, rút kinh nghiệm học tập các cách làm hay, mô hình tốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các địa phương, ban, ngành khác nhau.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14-CT/TU, Đề án số 05 ĐA/TW của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách và tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoạt động kiểm tra, giám sát phải được tổ chức định kỳ hằng năm, bao gồm các đợt giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Mặt khác, cần nhanh chóng, tham mưu, đề xuất để hiện thực hoá một số nội dung về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như kinh phí hỗ trợ cước internet, kinh phí duy trì các diễn đàn trên mạng xã hội…

Việc khen thưởng cá nhân, tổ chức tiêu biểu thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần kịp thời, đúng người, đúng việc, để thật sự có thể khuyến khích, động viên, đồng thời nhân rộng điển hình trong phạm vi toàn tỉnh.

Xây và chống bao giờ cũng song hành. Trên quan điểm này, TS. Nguyễn Thị Trâm và Thạc sĩ Phạm Xuân Thành (Học viện Chính trị khu vực II) cho rằng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng và hệ thống chính trị phải thường xuyên tự soi và tự sửa.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở thường xuyên, nghiêm túc “tự soi, tự sửa” nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Qua đó, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng và hệ thống chính trị phải “tự soi” nhìn nhận lại chính trong nội bộ mình. “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng.

Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách sửa chữa khuyết điểm đó, như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Tự soi là việc làm thường xuyên, hằng ngày, chứ không phải khi nào có dấu hiệu, biểu hiện mới “soi”, khi đó không cần soi, mọi người, mọi nơi đều biết những sai lầm, khuyết điểm. Cần phải “tự soi” kịp thời, thường xuyên “như rửa mặt hằng ngày” để ngăn chặn các vấn đề tiêu cực manh nha nảy sinh.

“Tự soi” không phải làm hình thức, kiểu lướt sóng, cần soi thật kỹ, bởi có những biểu hiện tiêu cực tiềm ẩn mà không soi kỹ thì không phát hiện ra. Trong thực tế có biểu hiện suy thoái lúc soi không thấy, sau này mới phát hiện ra, nên cần phải có nghiệp vụ để vừa soi vừa theo dõi, để kịp thời ngăn chặn không để hậu quả xảy ra.

Bên cạnh việc “tự soi”, để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh cần phải “tự sửa”, tức là khi soi thấy, phát hiện biểu hiện suy thoái, thì mỗi cán bộ, đảng viên cũng như các tổ chức phải sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Việc đề ra giải pháp để sửa phải mang tính khả thi, không nêu chung chung, mà phải là thuốc đặc trị, chữa dứt điểm được biểu hiện suy thoái, biểu hiện làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức. Việc nghiêm túc “tự soi, tự sửa” để góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp đoàn kết, thống nhất và lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị không chỉ là công việc quan trọng, sống còn của Đảng và hệ thống chính trị, đây còn là công việc, trách nhiệm của Nhân dân, bởi Đảng và hệ thống chính trị ta không có mục tiêu nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Nhân dân là chỗ dựa vững chắc của Đảng và hệ thống chính trị, là nguồn gốc mọi sức mạnh của Đảng.

Phục vụ Nhân dân là mục tiêu duy nhất, mục tiêu tối thượng, là bản chất của Đảng. Phát huy vai trò của Nhân dân và dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nguyên tắc xây dựng Đảng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và được vận dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

"Uy tín và vị thế cao của Việt Nam trên trường quốc tế đã phản ánh sức mạnh chính trị và ý thức hệ của Đảng, cũng như khả năng tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam khi tìm ra phương hướng trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, và cùng với sự tham gia của nhân dân để đưa ra chương trình nghị sự nhằm xây dựng một nước Việt Nam hiện đại.

Một ưu điểm nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là khả năng ứng dụng một cách sáng tạo các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện của Việt Nam để đạt được các mục tiêu ở quy mô quốc gia và quốc tế.

Điều này cũng phản ánh niềm tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng. Và niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được thể hiện khi Việt Nam mới đây đã trúng cử Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối”.

Ông Philip Fernandez, đảng viên Đảng Cộng sản Canada phát biểu tại một cuộc hội thảo nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2020.

Việt Đông

Tin liên quan
  • Bài 1: “Cơ bản, hệ trọng, sống còn” 

    Bài 1: “Cơ bản, hệ trọng, sống còn”

    Trên góc độ của báo chí, có thể thấy chưa bao giờ, vấn đề thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng như thời gian qua, đặc biệt từ khi có Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

  • Bài 2: Củng cố mặt trận tư tưởng 

    Bài 2: Củng cố mặt trận tư tưởng

    Nói về vai trò, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, điều kiện cụ thể ở Tây Ninh nói riêng, TS. Nguyễn Quốc Dũng và TS. Nguyễn Thị Huỳnh Như khái quát ở những điểm sau.