Nước đầu tiên ở Đông Nam Á sắp cấm xe xăng, dầu

Singapore tham vọng chỉ cho phép xe dùng nhiên liệu sạch lưu thông trên đường trước 2040.