Cảm nhận sau khi sử dụng cả Santa Fe và Fortuner

Santa Fe và Fortuner về cơ bản không cùng mục đích thiết kế nên mọi so sánh là không hợp lý.