Triển khai kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh VDNC theo nguyên tắc tuân thủ và thực hiện những nội dung, giải pháp tại kế hoạch quốc gia và các văn bản của Bộ NN&PTNT, văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Cục Thú y.