Ngành Nông nghiệp: Quyết tâm vượt khó trong năm mới

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, sản phẩm, ngành hàng; thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư tư nhân.