Tháng 3.2020 khai trương Trung tâm Báo cáo quốc gia

Ngày 7.2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 28/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định 274/QĐ-TTg phê duyệt đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.