Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm nghị quyết phê chuẩn nhân sự

Tổng Thư ký Quốc hội vừa gửi công văn số 3531/TTKQH-TT đến cơ quan báo chí công bố năm nghị quyết phê chuẩn nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV.