Ông Nguyễn Thanh Long làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long sẽ giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho đến khi Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng mới.