Đề xuất giảm số lượng các Bộ, cơ quan ngang bộ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, cần nghiên cứu cắt giảm số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ xuống mức phù hợp.