'Không chuyển đổi mạnh mẽ sẽ bị tụt hậu, thậm chí là chết'

Việc thực hiện chuyển đổi các ngành, nghề là điều bắt buộc nếu Việt Nam không muốn tụt hậu.