Hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp

Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo tóm tắt Báo cáo Chính trị gửi xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp.