Trên 99% đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 378 lớp, với 35.599/35.900 đảng viên, đạt 99,16% và 5.806 cán bộ, chiến sỹ, quần chúng ở cơ sở tham gia học tập.