Bảo đảm an toàn thực phẩm tại lễ hội quảng bá nghệ thuật chế biến món ăn chay Tây Ninh

Cơ sở tham gia lễ hội đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền.