Lễ hội làng Chử Xá

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định về việc công bố thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.