Làng trường thọ nơi cụ ông cụ bà trăm tuổi vẫn đọc Truyện Kiều vanh vách, đi bộ khắp xóm làng nhanh như thanh niên trai trẻ

Mặc dù đã thọ trăm tuổi nhưng nhiều cụ ông, cụ bà ở làng trường thọ tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vẫn còn rất minh mẫn, có cụ vẫn đi bộ làng trên xóm dưới lo hiếu hỷ, hội làng…