Tây Ninh trả kết quả giải quyết  54.266 hồ sơ thủ tục hành chính

Trong 9 tháng năm 2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 59.457 hồ sơ thu tục hành chính, trong đó, 33.046 hồ sơ nhận trực tiếp; 16.819 hồ sơ bưu chính công ích; 9.592 hồ sơ dịch vụ công mức 3,4.