UBND tỉnh ban hành quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Theo đó, về nguyên tắc, việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động làm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt.