Huyện Dương Minh Châu: Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải

Thời gian qua, việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp luôn được huyện Dương Minh Châu quan tâm xử lý. Dù vậy, việc thu gom, xử lý rác ở nông thôn còn nhiều hạn chế, cần được quan tâm thực hiện để bảo vệ môi trường, sức khoẻ người dân.