Audio-Quy định về vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Audio thời sự 29-04-2021
Thời gian tiến hành vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (25 ngày trước ngày bầu cử) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI