Căn cước công dân có gắn chíp điện tử cần khắc phục tình trạng trả chậm cho người dân

Audio thời sự 21-12-2021
“Cần khắc phục tình trạng trả thẻ CCCD có gắn chíp điện tử chậm cho người dân”. Đó là kiến nghị của nhiều cử tri tới HĐND tỉnh Tây Ninh, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm khắc phục.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI