Chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Audio thời sự 06-09-2021
Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI