Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh

Audio thời sự 24-05-2021
“Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Đây là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Tháng hành động được tổ chức từ ngày 01.6.2021 đến ngày 30.6.2021.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI