Công tác xây dựng nông thôn mới đối mặt với nhiều khó khăn

Audio thời sự 03-04-2022
Hiện nay, toàn tỉnh còn 16 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nên cần nhu cầu kinh phí lớn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI