Hướng dẫn tạm thời các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hàng hóa thiết yếu

Audio thời sự 21-07-2021
Khi thực hiện giao dịch các loại hình kinh doanh dịch vụ nêu trên cần hạn chế di chuyển, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu và hướng dẫn của ngành y tế…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI