Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Audio thời sự 05-03-2022
“Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao” là một trong những mục tiêu quan trọng trong chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2022 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI