Phấn đấu đến ngày 30.11.2020, tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản toàn tỉnh Tây Ninh đạt 85%

Audio thời sự 19-10-2020
“Phấn đấu đến ngày 30.11.2020, tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản toàn tỉnh Tây Ninh đạt 85%”. Đây là mục tiêu được UBND tỉnh đề ra trong công tác xây dựng cơ bản.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI