Rà soát, lập danh sách người dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói để thực hiện việc hỗ trợ kịp thời

Audio thời sự 29-07-2021
Công tác hỗ trợ giúp đỡ hộ khó khăn có nguy cơ đói phải tiến hành chặt chẽ, đúng đối tượng, minh bạch, công bằng và kịp thời.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI