Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ quan nhà nước

Audio thời sự 24-11-2021
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch; quán triệt trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động…

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI