Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Audio thời sự 25-01-2022
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo...

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI