Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động

Audio thời sự 29-12-2021
Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh các quy trình, quy định, quy chế làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của Trung ương.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI