Tăng cường phối hợp xử lý chất thải y tế phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Audio thời sự 19-06-2021
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, lưu giữ chất thải y tế tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly; công tác vận chuyển, xử lý chất thải y tế của các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI