Tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Audio thời sự 02-06-2021
Sở Nội vụ đề nghị Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục tạm dừng các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI