Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp

Audio thời sự 07-01-2022
UBND các cấp triển khai toàn diện, đồng bộ và nhất quán với quan điểm về dân vận của Đảng là vì nhân dân, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân…

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI