Tây Ninh, áp dụng quy định tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

Audio thời sự 19-10-2020
Theo quy định hiện hành thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu theo định.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI