Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Audio thời sự 06-09-2021
Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại với nhân nhân theo Quyết định số 2910 ngày 16/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI