Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Audio thời sự 21-03-2022
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; các văn bản của Trung ương và của UBND tỉnh.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI