Từ ngày 20.9.2021: Tây Ninh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh

Audio thời sự 19-09-2021
“Từ ngày 20/9/2021, Tây Ninh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh”. Đây là nội dung vừa được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong ký ban hành ngày 17/9/2021.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI