Báo chí cách mạng Việt Nam và vai trò, trách nhiệm của luật sư

Cả người làm báo lẫn luật sư đều phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và hướng tới sứ mệnh cao cả là bảo vệ công lý, pháp luật và quyền tự do dân chủ của nhân dân.