Thông báo giải quyết đơn của bà Đặng Thị Thuyền Quyên và 11 công dân khác

Ngày 2.7.2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh có Thông báo số 62 về việc giải quyết đơn của bà Ðặng Thị Thuyền Quyên và 11 công dân khác.