Chương trình truyền thanh nội bộ, món ăn tinh thần của người lính

Trong những năm qua Sư đoàn 5 (Quân khu 7) luôn chú trọng tiến hành tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, chương trình truyền thanh nội bộ đã phát huy rất tốt hiệu quả, là kênh thông tin quan trọng, góp phần định hướng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.