ERROR:index newtayninh: syntax error, unexpected '-' near '-điều-hành@tag trung-tâm-giám-sát---điều-hành'