Đào tạo nhận thức, xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ II tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức, xây dựng, cập nhật hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”.