Tám mươi năm đề cương Văn hoá Việt Nam

Tám mươi năm sau, bản đề cương này chẳng những không hề lạc hậu mà ngược lại, còn chứng minh sức sống, giá trị vĩnh cửu của một tác phẩm.