Âm thầm, kiên trì, “góp gió thành bão”

Đến nay, Tây Ninh cũng đã xây dựng được mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên các cấp và đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đông đảo, phân bổ từ tỉnh tới cơ sở.