Chỉ cần đồng lòng

“Xi-nhê” gì so với thời cha anh in báo bằng đất sét, theo sát bộ đội, tay bút - tay súng. Chỉ cần đội ngũ đồng lòng, khó khăn nào mà không vượt qua được chứ?