2 tiền không vay, 3 rượu không uống, 4 đường không đi

Sinh ra giữa biển người, không ai tránh khỏi việc va chạm với nhiều người vì thế người xưa mới có câu dạy “2 tiền không cho vay, 3 rượu không nên uống, 4 đường không đi”.